TWIT WIT (chakra chant)

RED ORANGE YELLOW GREEN BLUE PURPLE WHITE
Soar Soul Sprite!
WHITE PURPLE BLUE GREEN YELLOW ORANGE RED
Complete Chakra Cleanse
RED ORANGE YELLOW GREEN BLUE PURPLE WHITE
WHITE PURPLE BLUE GREEN YELLOW ORANGE RED
Twirly Whirly Swirly
Teeter-Totter Tee-Hee